Partnerstwo

Realizacja projektu stanowi ważny element w integracji administracji po obu stronach granicy – przyczynia się również do redukowania barier i wspólnego wykorzystywania silnych stron również w obszarze społecznym, edukacyjnym i gospodarczym. Na mocy porozumienia partnerskiego zawartego w 2007 r. między Gminą Kalisz Pomorski a Miastem Torgelow nastąpiła współpraca w zakresie stworzenia partnerskiego współdziałania w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturowego i gospodarczego. Współpraca dotyczy różnych płaszczyzn wspierania inicjatyw, które umożliwiają mieszkańcom obu miast realizację wspólnych projektów, w tym dofinansowanych ze środków Euroregionu Pomerania. W ramach projektu przewidziano współprace polegającą na zorganizowaniu wideokonferencji z udziałem przedstawicieli samorządów miast partnerskich, wzajemnej wymianie doświadczeń w działaniach związanych z walką z koronawirusem, wydaniu katalogu dobrych praktyk oraz opracowaniu strony internetowej. Wymiana doświadczeń samorządów w zakresie walki z koranawirusem poprzez organizację wideokonferencji pozytywnie wpływa na współpracę transgeniczną poprzez lepszą integrację, budowanie dalszej współpracy w zakresie realizacji projektów w kolejnych transgranicznych obszarach w różnych aspektach życia publicznego. Redukuje bariery i wspólnie wykorzystuje silne stron w obszarze zdrowia i zastosowanie modelowych rozwiązań na obszarze gmin partnerskich.